หลักสูตรนิเทศศาสตร์จัดประชุมวิพากษ์สาขาวิชาใหม่ “นิเทศศาสตร์ดิจิทัล” พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2568

หลักสูตรนิเทศศาสตร์จัดประชุมวิพากษ์สาขาวิชาใหม่ “นิเทศศาสตร์ดิจิทัล”
พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2568

         

            วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 อาจารย์ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เปิดการประชุมวิพากษ์สาขาวิชาใหม่ “นิเทศศาสตร์ดิจิทัล” โดยมีอาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ประธานสาขาและคณาจารย์ประจำสาขา ร่วมดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุม 1832 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

            โดยการประชุมปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ ดร. ธงชัย วัชนุชา คุณมัทณียา มากสมบูรณ์ และศิษย์เก่าหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ร่วมให้คำแนะนำในการประชุมวิพากษ์  
           ทั้งนี้ คณะกรรมการมีข้อเสนอร่วมกันในหลักสูตรเกี่ยวกับประเด็นการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ให้เพิ่มกิจกรรมการบูรณาการการใช้ทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์ร่วมกับการฝึกปฏิบัติผ่านประสบการณ์จริง เช่น การจัดกิจกรรมให้นักศึกษาลงพื้นที่ร่วมงานกับชุมชนใกล้เคียงผลิตสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะการปฏิบัติงานจริง และเกิดความพร้อมการทำงานในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ  

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี