สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ได้แก่ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ได้แก่ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

         

           เมื่อที่ 9 พฤษภาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ การบริการ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีห้องสมุด รวมถึงการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีอาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.มธุรส ปราบไพรี และอาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมต้นหว้า อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

          โอกาสนี้ คณะศึกษาดูงานได้เยี่ยมชมการจัดแสดงข้อมูลห้องเกียรติภูมิปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ห้องรอยเสด็จฯ เพชรบุรี ห้องเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศ์ และห้องราชภัฏน้อมนำแนวทางพระราชดำริเพื่อการพัฒนา เพื่อพัฒนาพื้นที่ในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี