กองพัฒนานักศึกษา นำผู้นำนักศึกษาลงพื้นที่โครงการแหลมผักเบี้ยฯ ทบทวนเครื่องมือวิศวกรสังคม

กองพัฒนานักศึกษา นำผู้นำนักศึกษาลงพื้นที่โครงการแหลมผักเบี้ยฯ
ทบทวนเครื่องมือวิศวกรสังคม

            วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 อาจารย์กรกรต เจริญผล ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยนายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นำผู้แทนนักศึกษาจากทั้ง 8 คณะ ลงพื้นที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้นักศึกษาได้ทบทวนกระบวนการวิศวกรสังคมทั้ง 5 เครื่องมือ ประกอบด้วย เครื่องมือฟ้าประทาน นาฬิการชีวิต ไทม์ไลน์พัฒนาการ ไทม์ไลน์กระบวนการและเครื่องมือ M.I.C. model

          สำหรับโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) กรมชลประทาน และมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ร่วมกันศึกษาวิธีแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับขยะมูลฝอย น้ำเสียจากชุมชน ที่ได้ดำเนินการศึกษาตั้งแต่ปี 2534 เป็นต้นมา โดยดำเนินการในพื้นที่สาธารณประโยชน์ ณ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ประมาณ 642 ไร่ และวางท่อรับน้ำเสียจากตัวอำเภอเมืองเพชรบุรี ลงมาสู่โครงการวิจัยแหลมผักเบี้ยฯ เพื่อบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำดีแล้วปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ซี่งในปัจจุบันเป็นแหล่งเรียนรู้การบำบัดน้ำเสีย แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน แหล่งท่องเที่ยงเชิงธรรมชาติ มีสถานที่พักค้างคืนสำหรับนักท่องเที่ยว

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี