การเปิดเผยราคากลางซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้ทางด้านโครงข่ายไฟฟ้าพร้อมโปรแกรมการออกแบบทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

pbru

การเปิดเผยราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้ทางด้านโครงข่ายไฟฟ้าพร้อมโปรแกรมการออกแบบทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เพื่อการเรียนรู้สู่นวัตกรรม ๔.๐ จํานวน ๑ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)