การเปิดเผยราคากลางซื้อชุดปฏิบัติการพลังงานทดแทนแห่งอนาคตที่ยั่งยืนสําหรับประเทศไทย จํานวน ๑ ชุด

pbru

การเปิดเผยราคาซื้อชุดปฏิบัติการพลังงานทดแทนแห่งอนาคตที่ยั่งยืนสําหรับประเทศไทย จํานวน ๑ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)