ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ

pbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                   

       ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๖๔/๒๕๖๗ ลงวันที่๒๓ เมษายน ๒๕๖๗นั้น 

             โครงการจัดซื้อชุดห้องปฏิบัติการสถาปัตยกรรมเพื่อการสร้างสรรค์งานออกแบบแห่งอนาคต จำนวน ๑ ชุดผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่บริษัท นีโอเทค จำกัดซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และโครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง จำนวน ๑ ชุดยกเลิกรายการพิจารณา เนื่องจาก ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา