ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดศูนย์การเรียนรู้และบูรณาการอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ

pbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเครื่องกลเกษตรอัจฉริยะและยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน ๑ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเครื่องกลเกษตรอัจฉริยะและยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๖๑/๒๕๖๗ ลงวันที่๒๓ เมษายน ๒๕๖๗นั้น 

         โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเครื่องกลเกษตรอัจฉริยะและยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่บริษัท เอเอ็มแอล เทคโนโลยี จำกัด