ยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพลังงานทดแทนแห่งอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย จำนวน 1 ชุด

pbru

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพลังงานทดแทนแห่งอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพลังงานทดแทนแห่งอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 32/2567 ลงวันที่ 5 เมษายน 2567  

      เนื่องจาก ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา ซึ่งเป็นไปตามระเบียบประทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ56 วรรคสอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอยกเลิกโครงการดังกล่าว