ยกเลิกประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 3 จำนวน 1 เครื่อง

pbru

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 3 จำนวน 1 เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

         ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ประกาศเชิญชวนโครงการซื้ออุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 3 จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 58/2567 ลงวันที่ 23 เมษายน 2567  

      เนื่องจาก ไม่มีผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นไปตามระเบียบประทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ56 วรรคสอง 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอยกเลิกประกาศเชิญชวนดังกล่าว