ยกเลิกประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) จำนวน 1 ชุด

pbru

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) จำนวน 1 ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ประกาศเชิญชวนโครงการซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 59/2567 ลงวันที่ 23 เมษายน 2567  

      เนื่องจาก ไม่มีผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นไปตามระเบียบประทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 56 วรรคสอง 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอยกเลิกประกาศเชิญชวนดังกล่าว