คณะวิทยาการจัดการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการดิจิทัล M 5 การสร้างแผนธุรกิจยุคดิจิทัลสู่ความสำเร็จ

คณะวิทยาการจัดการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการดิจิทัล M 5
การสร้างแผนธุรกิจยุคดิจิทัลสู่ความสำเร็จ

        วันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการดิจิทัล ฯ Module 5 คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จการการฝึกปฏิบัติจัดทำแผนธุรกิจ 
ภายใต้โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

      การจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จการการฝึกปฏิบัติจัดทำแผนธุรกิจ ซึ่งกิจกรรมหลักเน้นการบรรยาย และการฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษา โดยแบ่งกิจกรรมหลักออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการศึกษาคุณลักษณะสู่ประสบความสำเร็จของผู้ประกอบการยุคดิจิทัล และการฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุธาสินี อัมพิลาศรัย อาจารย์มรรยาท ลิ้มโอฬารสุขสกุล อาจารย์พิชาภพ บุญเลิศ เป็นวิทยากร  

      สำหรับหลักสูตรผู้ประกอบการดิจิทัลจะมีการจัดทั้งหมด 5 Module โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมครั้งสุดท้าย โดยผู้ผ่านการอบรมครบทุก Module จะได้รับเกียรติบัตร และสามารถนำเครดิตจากการอบรมไปเทียบเคียงหน่วยกิตรายวิชาผู้ประกอบการดิจิทัลของคณะวิทยาการจัดการได้เมื่อเข้ามาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี