ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4(2) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

คณะวิทยาการจัดการเดินหน้าพัฒนาชุมชน ยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์
"ของดีท่าคอยสู่การตลาดเชิงพาณิชย์"

      วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นายชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์ รักษาการหัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ จัดโครงการประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4(2) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการ

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี