โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประชุมผู้ปกครอง ชั้นประถมศึกษา EP – MITSL ประจำปีการศึกษา 2567

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประชุมผู้ปกครอง ชั้นประถมศึกษา EP – MITSL ประจำปีการศึกษา 2567

                   อาจารย์ ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กล่าวต้อนรับผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการประชุมผู้ปกครอง ชั้นประถมศึกษา EP – MITSL ประจำปีการศึกษา 2567 ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

                   การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เน้นการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนเป็นหลัก พร้อมกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่สอนทักษะการนำเสนอ สนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งในระดับจังหวัด ระดับประเทศและระดับนานาชาติ ขณะเดียวกันยังได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกด้วยการจัดกิจกรรมในการนำเสนอผลงาน  

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี