บุลลากรสายวิชาการเข้าร่วมอบรม “การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”

บุลลากรสายวิชาการเข้าร่วมอบรม "การจัดการความรู้
(Knowledge Management: KM) การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ที่งานบริหารงานบุคคล ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนิวัติสโมสร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
              การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ นับเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การพัฒนาศักยภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้สามารถก้าวสู่การเป็นเลิศทางวิชาการ ดังนั้น บุคลากรสายวิชาการจึงต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและสร้างสรรค์งานวิจัยที่ตอบสนองต่อนโยบายมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการเป็นส่วนหนึ่งที่บ่งชี้ถึงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีศักยภาพและเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้าในด้านต่างๆ นั้น
               โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามกระบวนการการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่ถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการสามารถเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นได้อย่างถูกต้องและด้วยความภาคภูมิใจ

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี