คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร​

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร​

                วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา สายสร้อย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในโอกาสนำบุคลากรมาเปิดโลกกว้างทางนวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการให้มีความรู้ความชำนาญ และการพัฒนาความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านวิชาการและด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์นำไปสู่องค์กรบริหารจัดการงานที่ดี และการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี