มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่จัดกิจกรรม “การสร้างองค์ความรู้ในการพยากรณ์อากาศและการสร้างมัคคุเทศก์ในท้องถิ่นด้านอุตุนิยมวิทยา”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่จัดกิจกรรม
“การสร้างองค์ความรู้ในการพยากรณ์อากาศและการสร้างมัคคุเทศก์ในท้องถิ่นด้านอุตุนิยมวิทยา”

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้อาจารย์วริษา ปานเจริญ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยวิทยากรทีมงานพัฒนาท้องถิ่น ลงพื้นที่จัดกิจกรรม “การสร้างองค์ความรู้ในการพยากรณ์อากาศอุตุนิยมวิทยา และการสร้างมัคคุเทศก์ในท้องถิ่นด้านอุตุนิยมวิทยา” ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านบางปู สู่ศูนย์เรียนรู้ และต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน ที่ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2567
          โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการสร้างองค์ความรู้ และนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการพยากรณ์อากาศประกอบกับการทำประมงพื้นบ้าน เพื่อต่อยอดในการสร้างมัคคุเทศก์ในท้องถิ่น และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา ณ มูลนิธิควีนส์ฟอเรสต์พาร์คทรัสต์ และมีการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานีตรวจอากาศหัวหิน
         การจัดอบรมในครั้งนี้ จะเป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ตลอดจนสร้างเครือข่ายและสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นปัจจัยสำคัญต่อการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ที่ทุกคนสามารถมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ในอนาคต

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี