การเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๕ รายการ

pbru

การเปิดเผยราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๕ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)