ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 5/2567

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 5/2567

            วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 5/2567 โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณาการประชุมในวาระต่าง ๆ เช่น ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2567 การพิจารณาให้ความเห็นชอบตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นต้น

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี