ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู จัดโครงการการพัฒนาครูของครูด้านจิตวิญญาณความเป็นครู

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู
จัดโครงการการพัฒนาครูของครูด้านจิตวิญญาณความเป็นครู

            วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะครุศาสตร์ อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการการพัฒนาครูของครูด้านจิตวิญญาณความเป็นครู โดยมีคณาจารย์ผู้สอนนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เข้าร่วม
           รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวว่า “ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู เป็นหน่วยการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งคือการสร้างเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความมีคุณภาพ จึงดำเนินโครงการการพัฒนาครูของครูด้านจิตวิญญาณความเป็นครูในครั้งนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูของครูตามมาตรฐานวิชาชีพ และให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษาครู รวมทั้งให้เป็นไปตามสมรรถนะการผลิตครูฐานสมรรถนะ PTRU MODEL : Professional Teacher of Rajabhat University
           สำหรับการอบรมในครั้งนี้ เป็นการอภิปรายเกี่ยวกับจิตวิญญาณและจรรยาบรรณครูของครู การพัฒนาศิษย์ของครู และการปรับวิธีคิด ปรับชีวิต Growth mindset ของครู

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี