การสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2567

การสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2567

            รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ดำเนินการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ประจำปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ (อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี