กิจกรรมการอบรมสร้างการรับรู้ ถ่ายทอดข้อมูลลายผ้าที่สามารถยกระดับไปสู่เชิงพาณิชย์

กิจกรรมการอบรมสร้างการรับรู้
ถ่ายทอดข้อมูลลายผ้าที่สามารถยกระดับไปสู่เชิงพาณิชย์

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการอบรมสร้างการรับรู้ ถ่ายทอดข้อมูลลายผ้าที่สามารถยกระดับไปสู่เชิงพาณิชย์กับประชาคมและชุมชนท้องถิ่นที่สำนักจัดการทรัพย์สินและรายได้ ร่วมกับสาขาวิชาศิลปะการออกแบบและสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดขึ้น เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ณ โถงชั้น 1 อาคารสถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปะร่วมสมัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจจากภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 

       อาจารย์ ดร.กฤษดา ตั้งชวาล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและการจัดหารายได้ เผยว่า “การดำเนินกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดลวดลายผ้าอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการเผยแพร่องค์ความรู้ตั้งแต่ระดับการผลิต เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการคิด ลงมือปฏิบัติ จนถึงสร้างโอกาสเข้าสู่ระบบตลาดของกลุ่มผู้บริโภคให้เกิดผลลัพธ์ในการอยู่ดีกินดีของชุมชน และร่วมเป็นเจ้าขององค์ความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ที่มีฐานงานเศรษฐกิจและทุนสังคมที่เข้มแข็ง เพื่อนำไปสู่ชุมชนท้องถิ่นที่สามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน 

        การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นการอภิปรายเกี่ยวกับลวดลายผ้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากลวดลายผ้า ต่อยอดเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมและการขยายผลสู่กลุ่มอาชีพท้องถิ่น เพื่อยกระดับมูลค่าสูง (Value-base community) ที่มีความพร้อมในการให้ความรู้และพัฒนาชุมชน ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบลายผ้าและการลงมือปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานเพื่อส่งเสริมรายได้ท้องถิ่น  

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี