คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2567 จัดประชุมรับมอบหมายงาน และเตรียมจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่

คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2567
จัดประชุมรับมอบหมายงาน และเตรียมจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่

      วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2567 จัดการประชุมเพื่อรับมอบหมายงาน และจัดเตรียมกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดยมีอาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.กฤษฏา สุริยวงค์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นที่ปรึกษาในการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2567
 

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี