โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

              วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนิวัตสโมสร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รหัส 67 จำนวน 82 คน
               โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงลักษณะของการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรฯ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติตนระหว่างเรียนและพร้อมต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของหลักสูตรตามมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด สร้างความคุ้นเคยระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ผู้สอน รวมถึงแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอย่างมีความสุข
               มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยคณะครุศาสตร์ เป็นหน่วยการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งคือการสร้างเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความมีคุณภาพจึงได้เปิดการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีพครู สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูของโรงเรียนเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงได้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ขึ้น

  

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี