ศูนย์ภาษาร่วมกับงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา นำนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามแกณฑ์ที่กำหนด

ศูนย์ภาษาร่วมกับงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา นำนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามแกณฑ์ที่กำหนด

                 วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 I ห้องปฏิบัติการภาษา ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์วัชระ เย็นเปรม ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการพัฒนาภาษา กล่าวให้การต้อนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 66 ในการเข้าร่วมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ที่ศูนย์ภาษาร่วมกับงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษาได้จัดขึ้น
                สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กำหนดให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ขั้นต่ำที่ระดับ B1 โดยสามารถใช้ผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษหรือการทดสอบอื่น ๆ ที่เทียบเท่าเกณฑ์ดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ยังมีระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมและประเมินผลตนเองด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถสำเร็จการศึกษาและมีคุณสมบัติด้านทักษะภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี