สำนักจัดการทรัพย์สินและรายได้ จัดอบรมออกแบบลายผ้าและสร้างผลิตภัณฑ์จากลายผ้าให้กับนักเรียนในพื้นที่

สำนักจัดการทรัพย์สินและรายได้
จัดอบรมออกแบบลายผ้าและสร้างผลิตภัณฑ์จากลายผ้าให้กับนักเรียนในพื้นที่

           

          อาจารย์ ดร. กฤษดา ตั้งชวาล รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบลายผ้าและการสร้างผลิตภัณฑ์จากลายผ้า ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567
          กิจกรรมในครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนทดลองออกแบบและสร้างสรรค์ลวดลายจากเทคนิคการพิมพ์หมึกลงบนผ้า นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลผ้าลายอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมาจากผลงานการประกวดออกแบบผ้าลายอัตลักษณ์เพชรบุรีสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

 #มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

#100ปีราชภัฏเพชรบุรี