สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ลงพื้นที่พัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการมะม่วงแบบครบวงจร ตามโครงการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ลงพื้นที่พัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการมะม่วงแบบครบวงจร
ตามโครงการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และคณะทำงาน ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากตำบลศาลาลัยสู่ต้นแบบการบริหารจัดการมะม่วงแบบครบวงจร ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองไพรวัลย์ หมู่ 6 อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2567 เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ปลูกและการจัดการแปลงมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง โดยมีคุณราเชนทร์ สุขหวานอารมณ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตมะม่วงส่งออก เป็นวิทยาการในการให้ความรู้
          โดยในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง ระบบการจัดการแปลงและการจัดการแมลงศัตรูพืช รวมถึงเทคนิคการเพิ่มผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อเป็นแนวทางสู่ความสำเร็จด้านเกษตรและการส่งออก
          วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ลงพื้นที่สำรวจแปลงสาธิตการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองและวิธีการกำจัดหรือป้องกันแมลงศัตรูพืชอย่างถูกต้อง การพัฒนาศักยภาพในการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง โดยมีเป้าหมายเพื่อต่อยอดให้เกิดรายได้เพิ่มกับชุมชนตำบลศาลาลัย ส่งผลไปสู่การส่งออกและการแปรรูปผลิตภัณฑ์

 

 #มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี