สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดประชุมเพื่อวางกรอบการดำเนินงานโครงการ Soft Power

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดประชุม
เพื่อวางกรอบการดำเนินงานโครงการ Soft Power

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยคณาจารย์ฉละส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมวางกรอบการดำเนินงานโครงการ Soft Power เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและการจัดสรรงบประมาณของโครงการ Soft Power ภายใต้เป้าหมายเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
         สำหรับการประชุมแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ การประชุมเพื่อวางกรอบงานโครงการ Soft Power ด้านศิลปะ ทัศนศิลป์ แฟชั่น ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีและผู้ทรงคุณวุฒิ และการประชุมเพื่อวางกรอบการดำเนินงานโครงการ Soft Power ด้านศิลปะ การแสดงและดนตรี
         การประชุมในครั้งนี้จะส่งผลให้เกิดการวางแผนงานที่เป็นรูปธรรม และเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและคณะทำงาน เพื่อร่วมกันกำหนดกรอบในการดำเนินงานให้เกิดความชัดเจน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อนำไปสู่การต่อยอดและพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ นำมาสู่การนำเสนออัตลักษณ์ในพื้นที่ในรูปแบบ Soft Power

 

 

 #มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี