ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ(DSS) จัดกิจกรรม Share & Learn การจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ(DSS)
จัดกิจกรรม Share & Learn การจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ

        วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ(DSS) คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม Share & Learn การจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ เพื่อให้ผู้สอนและนักศึกษาพิการได้ร่วมแลกเปลี่ยนทักษะและปรับเปลี่ยนรูปแบบในการช่วยเหลือนักศึกษาได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต รองคณบดีครุศาสตร์ อาจารย์ศุภรัสมิ์ ศิรพุทธิพันธ์ หัวหน้าศูนย์ DSS อาจารย์และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม
        โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาพิการจากคณะต่าง ๆ ซึ่งหลังจากได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทำให้ทราบถึงสิ่งที่ต้องทำการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ เช่น รูปแบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการระหว่างเรียน ปัญหาอุปสรรคของนักศึกษาต่อการเรียนรู้ ปัญหาและอุปสรรคของอาจารย์ผู้สอน รูปแบบการสอนนักศึกษาพิการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เทคนิคการสอนสำหรับนักศึกษาพิการ และยังมีการรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนของนักศึกษาพิการด้วย ซึ่งหลังจากนี้จะมีการวางแผนเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

 

 #มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี