ศูนย์ภาษาปฐมนิเทศบุคลากรในกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม DynEd

ศูนย์ภาษาปฐมนิเทศบุคลากรในกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม DynEd

            อาจารย์วัชระ เย็นเปรม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านการพัฒนาภาษา กล่าวให้การต้อนรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร ผ่านโปรแกรม DynEd ที่จัดขึ้นโดยศูนย์ภาษา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567
           โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรในด้านภาษาอังกฤษ นำไปใช้ในการเรียนการสอน การวิจัยและการบริหารงาน รองรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ เกิดการกระตุ้นในกาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยการนำทักษะภาษาอังกฤษมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 #มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี