พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2567

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2567

          วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายชูเกียรติ เพชรไพบูรณ์กุล นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2567 จากศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร
        โดยนักศึกษาที่เข้ารับเกียรติบัตร ประกอบด้วย
       1. นางสาวณัฐพร เต่าทอง นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์แขนงเทคโนโลยีสำนักงานดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
       2. นายนฤเบศ บวบหอม นักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       3. นายทนงศักดิ์ แย้มโรจน์ นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์
       4. นางสาวจีรนันท์ มาลา นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
         สำหรับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2567 พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นองค์กรแรกที่ได้เริ่มจัดให้มีการมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2504 จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 63 มีผู้เข้ารับรางวัลไปแล้วกว่า 20,000 คน

 

 #มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี