สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทุกสาขาวิชา และบุคลากรด้านการจัดการศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ทุกสาขาวิชา และบุคลากรด้านการจัดการศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

                                      สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


            เชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทุกสาขาวิชา และบุคลากรด้านการจัดการศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
            โครงการตรวจหลักสูตรการศึกษาและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษา เพื่อการรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา
🗓 ในวันที่ 4-5 มิถุนายน 2567
🌎 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
.
🙋‍♂️สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน่วยมาตรฐานงานหลักสูตร
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.0 3289 3003

 

 #มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี