คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การนวดไทยเพื่อสุขภาพ”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การนวดไทยเพื่อสุขภาพ”

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบใบประกอบวิชาชีพและเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง” เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมโรงแรมอวานี พลัส หัวหิน รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
           สืบเนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรนวดแผนไทย เพื่อบริการวิชาการให้แก่ชุมชน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน สามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้ถูกต้อวตามกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข

 

 #มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี