สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2567

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฒิพฬจัดประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2567

               วันที่ 1 มิถุนายน 2567 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2567 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet จัดการประชุมวางแผนและเสนอที่ประชุมพิจารณากิจกรรมต่าง ๆ โดยมี อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและแผนงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล และนายนพดล เมืองนก ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาฯ ร่วมเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำต่อนักศึกษา

 
 

 #มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี