สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาฒิพฬและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษา เพื่อการรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา

             สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษา
นำอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษา เพื่อการรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษา เพื่อการรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วม
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า “เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการออกแบบหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ ตอบสนองความต้องการผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการศึกษาที่ประกันผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่กําหนดไว้ในการออกแบบ สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา”
           ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้รงคุณวุฒิมาถ่ายทอดในเรื่องการออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนและการวัดประเมินสมรรถนะของผู้เรียน เพื่อการจัดเก็บข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ตามแบบ QF 3 – 6

 
 

 #มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี