ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการภายใต้โครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทวิชาการภายใต้โครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา