นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่จัดเก็บองค์ความรู้กลุ่มวิสาหกิจโกโก้ตะนาวศรี เตรียมพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบโครงการชุมชนต้นแบบโครงการชุมชนดิจิทัล

นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลงพื้นที่จัดเก็บองค์ความรู้กลุ่มวิสาหกิจโกโก้ตะนาวศรี
เตรียมพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบโครงการชุมชนต้นแบบโครงการชุมชนดิจิทัล

         วันที่ 3-4 มิถุนายน 2567 อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำบุคลากรลงพื้นที่ที่จัดเก็บองค์ความรู้กลุ่มวิสาหกิจโกโก้ตะนาวศรี ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายธิรวัฒน สุดจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก นายจีรวุฒิ ปฏิสัมภิทาวุฒิ ปลัด นายเชิดชัย นุ่มแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ประธานกลุ่มวิสาหกิจโกโก้ตะนาวศรี นายนันทปรีชา คำทอง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด รองประธานกลุ่มวิสาหกิจโกโก้ตะนาวศรี และนางสาวจันทัปปภา ปิ่นเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล 

       สำหรับการลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจโกโก้ตะนาวศรีในครั้งนี้ เพื่อเตรียมพัฒนาในการเป็นชุมชนต้นแบบโครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) รองรับสังคมศตวรรษที่ 21” ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีบูรณาการในการทำงานร่วมกัน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สถานศึกษาและประชาชนในชุมชน 

 

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี