บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมการอบรมเรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมการอบรม
เรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

          การอบรมเรื่อง “ปฏิบัติราชการอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ” พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนยายน 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนิวัติสโมสร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยงานนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วม 

         นางสาวอรทัย ชูเจริญ นิติกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานนิติการ กล่าวว่า “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เป็นกฎหมายที่มีความสำคัญที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในเรื่องสิทธิที่จะรู้ ที่ประชาชนจะสามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของรัฐ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องภายใต้หลักของกฎหมายที่ว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” หากบุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ อาจทำให้ราชการได้รับความเสียหายและเกิดความเสี่ยงต่อการฟ้องร้องเป็นข้อพิพาททางคดีปกครอง  

 

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี