คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ครั้งที่ 1/2567

                 ✨✨✨ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์✨✨✨
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ   เนื่องในการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 23-24 เมษายน 2567  เป็นอันดับ 2
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศและทำคะแนนสูงสุดมากกว่าคะแนนเฉลี่ยในสถาบันการศึกษาพยาบาลของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ ในรายวิชา

               – การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
               – การพยาบาลผู้สูงอายุ
               – การผดุงครรภ์

 

 #มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี