คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 2/2567

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 2/2567

               วันที่ 10 มิถุนายน 2576 ณ ห้องประชุมณัทกวีศิริรัตน์ ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานกรรมการ ในการประชุม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอกหญิง ดร.สุพัตรา นุตรักษ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสต์และวิทยาการสุขภาพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะพยาบาลศาสต์และวิทยาการสุขภาพ และผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วม 

 

#คณะพยาบาลศาสต์และวิทยาการสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี