มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดงานเลี้ยงขอบคุณกำลังพลกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี จังหวัดราชบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดงานเลี้ยงขอบคุณกำลังพลกรมการทหารช่าง
ค่ายภาณุรังษี จังหวัดราชบุรี ในการประสานความร่วมมือปรับปรุงเส้นทาง
ภายในวิทยาเขตโป่งสลอด

           เมื่อช่วงค่ำวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ วิทยาเขตโป่งสลอด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการจัดงานเลี้ยงขอบคุณเครือข่ายความร่วมมือกับกองทัพบก กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี จังหวัดราชบุรี ว่าด้วยโครงการพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านโป่งสลอด โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย พันเอกอภิรักษ์ วงษ์เพ็ชร์ ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 111 นายบุญชู พุ่มจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ และผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วม 

          สำหรับการจัดงานเลี้ยงในครั้งนี้ เพื่อเป็นการขอบคุณกำลังพลจากค่ายภาณุรังษี ที่นอกจากจะสนับสนุนกำลังพลในการปรับปรุงเส้นทางในพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอดแล้ว ยังได้สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม ร่มรื่นยิ่งขึ้น เพื่อรองรับในการเป็นสถานที่ศึกษาดูงานสำหรับหน่วยงานที่สนใจ 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า “ขอบพระคุณกำลังพลทุกนายที่ได้เสียสละกำลังกายที่ได้ร่วมพัฒนาวิทยาเขตโป่งสลอด ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม 2567 และในขณะนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางครบทั้ง 6 เส้นทางแล้ว เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านโป่งสลอด รวมถึงบุคลากรและผู้เข้ามาศึกษาดูงานให้มีความสะดวกมากขึ้น ลดปัญหาอุบัติเหตุในการคมนาคมของนักศึกษา บุคลากร ประชาชนและผู้เข้ามาศึกษาดูงาน ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม เกิดศักยภาพและมีการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานในชุมชนให้ดีขึ้น” 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี