มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาจีน สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาจีน
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2566

         วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คระครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2566 โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วม 

        สืบเนื่องจากศูนย์การจัดการศึกษานานาชาติได้มีทำความร่วมมือกับ Qujing Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการจัดการศึกษาระดับหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทย มุ่งเน้นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาไทย ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและวัฒนธรรมไทย โดยมีจำนวนชั่วโมงตลอดหลักสูตร 435 ชั่วโมง ในวิชาการแปลภาษาไทย – จีนทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภาษาไทยเพื่อการเขียนเชิงธุรกิจ ภาษาไทยระดับสูง การแปลภาษาไทย – จีนเชิงธุรกิจ วรรณกรรมไทย และภาษาไทยระดับสูง นอกจากรายวิชาภาษาไทย แล้วยังเพิ่มเติมกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้กับนักศึกษา เกิดความเข้าใจในความเป็นไทยควบคู่กับความเข้าใจภาษาไทย   

       ทั้งนี้ ก่อนที่จะมีการมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาจีน จำนวน 23 คน แล้ว ยังมีพิธีพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้วย 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี