นักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านสิ่งแวดล้อม

นักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านสิ่งแวดล้อม หลัง มรภ.เพชรบุรีได้รับการจัดอันดับที่ 1 ในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Novel Food Service for Sustainabl Future”  ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดขึ้น เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในโอกาสนี้ Prof.Dr.Akihiro Iijima Faculty of Regional Policy ,Takasaki University of Economics, Japan ได้นำคณะวิทยากรและนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ด้วย

        

สืบเนื่องจากการศึกษาในยุคปัจจุบันต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะด้านการศึกษา นอกจากการเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติแล้ว ภาษาอังกฤษก็มีความสำคัญเพราะเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารทั่วโลก เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ก็ล้วนแต่มีภาษาอังกฤษเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น ดังนั้น เยาวชนรุ่นใหม่ต้องเข้าใจกระบวนการทางการสื่อสารด้วยภาษา ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยเฉพาะทางด้านภาษาต่างประเทศเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับผลการจัดอันดับของ UI Green Metric World University Ranking 2019 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับการจัดอันดับที่ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2019

         

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Novel Food Service for Sustainable Future” เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษา และเป็นการ Workshop ทางด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกระบวนการฝึกประสบการณ์ตรง โดยจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนภาษากับนักศึกษาต่างชาตินอกห้องเรียน เพิ่มทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการสร้างอัตลักษณ์ดำเนินการตามภารกิจซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ  โดยมุ่งเน้นสร้างเอกลักษณ์ด้านอาหารและการท่องเที่ยว เพื่อให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติ

           

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี