คณะวิทยาการจัดการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะวิทยาการจัดการ ต้อนรับคณะศึกษา
ดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

           วันที่ 10 มิถุนายน อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจาก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในโอกาสมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ  

           สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้มีกิจกรรมหลักคือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในประเด็นการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการ เรียนการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ เพื่อให้การจัดการศึกษา มีคุณภาพและมีความทันสมัยยิ่งขึ้นมากขึ้น ทั้งนี้ ในช่วงท้ายของกิจกรรม คณะศึกษาดูงานได้เดินเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางนิเทศศาสตร์ สาขานวัตกรรมการสื่อสาร และห้องปฏิบัติการของคณะวิทยาการจัดการ 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี