คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดโครงการคลินิกวิจัยและการเขียนหนังสือ ตำรา สู่การขอผลงานทางวิชาการ

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
จัดโครงการคลินิกวิจัยและการเขียนหนังสือ ตำรา สู่การขอผลงานทางวิชาการ

            ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการคลินิควิจัยและการเขียนหนังสือ ตำรา สู่การขอผลงานทางวิชาการคณะพยาบาบศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ (บอลรูม) อาคารพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอกหญิง ดร.สุพัตรา นุตรักษ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ กล่าวถึงการจัดโครงการในครั้งนี้ว่า “เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพิ่มศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ด้านการผลิตผลงานทางวิชาการ ได้แก่ หนังสือ ตำรา ผลงานวิจัย เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ” 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี