มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับโลกด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับโลก
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย อาจารย์วัชระ เย็นเปรม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับโลกด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน Global Sustainable Development Congress 2024 ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ Times Higher Education (THE) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 13 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

             การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญ นักคิด และนักนวัตกรรมระดับโลก เพื่อหารือและแบ่งปันวิธีการแก้ไขปัญหาด้านความยั่งยืน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบทบาทสถาบันการศึกษา การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม ที่ช่วยตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งประเด็นด้าน THE Impact Rankings 2024  

             โอกาสนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ส่งข้อมูลเพื่อเข้ารับการจัดอันดับ และยังเป็นการสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการและด้านศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยทั่วโลก เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฮองกง ฝรั่งเศส อุซเบกิสถาน และมหาวิทยาลัยนานาชาติอีกหลายแห่งในภูมิภาคเอเชีย 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี