สาขาวิชาชีววิทยา ให้บริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมปฏิบัติการจุลชีววิทยา” โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี

สาขาวิชาชีววิทยา ให้บริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การเตรียมปฏิบัติการจุลชีววิทยา” โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี

          เมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2567 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การเตรียมปฏิบัติการจุลชีววิทยา” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และปีที่ 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดย มีอาจารย์ ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดกิจกรรม

         สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักเรียนและคณะคุณครูเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นการปฏิบัติการที่สามารถนำไปต่อยอดการดำเนินการจัดทำโครงงานของนักเรียนในโรงเรียนในชั้นเรียนและรายวิชาที่เรียนได้ โดยมีอาจารย์จันทนา ก่อนเก่า และอาจารย์สุพิตา พูลสมบัติ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นผู้ช่วยวิทยากร

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี