UBI มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำผู้ประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 18 เดือน ต่อคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานการบ่มเพาะธุรกิจ

UBI มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำผู้ประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ในรอบ 18 เดือน ต่อคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานการบ่มเพาะธุรกิจ

            วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงเรียนการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำผู้ประกอบการ 2 ราย ร่วมเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบ 18 เดือน ต่อคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานการบ่มเพาะธุรกิจ

            สำหรับการรายงานผลการดำเนินงานนรอบ 18 เดือนในครั้งนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 13 แห่ง เพื่อติดตามความก้าวหน้า ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจทั้ง 13 แห่ง

           ในส่วน UBI มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีการสร้างความตระหนักในการสร้างจิตวิญญาณผู้ประกอบารให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการประกอบธุรกิจให้แก่นักศึกษาชมรมผู้ประกอบการ และยังมีการบ่มเพาะผู้ประกอบการระดับ Startup Company จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายสุพจน์ กลิ่นพ่วง ผลิตภัณฑ์กิมจิคีโต และนางสาวประภัสสร ธูปประทีป ผลิตภัณฑ์น้ำยาปลาทู ซึ่งผู้ประกอบการทั้ง 2 ราย ได้ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานในครั้งนี้ด้วย

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี