คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำนักศึกษาลงพื้นที่ จัดทำ Timeline พัฒนาชุมชนบ้านลิ้นช้าง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำนักศึกษาลงพื้นที่
จัดทำ Timeline พัฒนาชุมชนบ้านลิ้นช้าง

               วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ ตาละลักษมณ์ รองคณบดีฝ่ายการวิจัย นวัตกรรมและการพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำคณาจารย์และนักศึกษาลงพื้นที่บริการวิชาการชุมชนบ้านลิ้นช้าง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อจัดทำ Time line พัฒนาบ้านลิ้นช้างในด้านการผลิตสินค้าชุมชนจากพืชสมุนไพร การจัดจำหน่าย และการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในชุมชน
              ทั้งนี้ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะการค้นคว้าข้อมูลจากผู้นำชุมชน การมีส่วนร่วมเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหากับชุมชน เพื่อนำไปสู่การลงพื้นที่ปฏิบัติจริงต่อไป

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี