คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาท้องถิ่น มรภ.เพชรบุรี ลงพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอด วางแผนการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาท้องถิ่น มรภ.เพชรบุรี ลงพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอด วางแผนการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

               นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ลงสำรวจพื้นที่ ประชุมวางแผนและให้ข้อเสนอแนะในการจัดการและพัฒนาพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอด ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายเทพฤทธิ์ นาคสวัสดิ์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยราขภฏเพชรบุรี วิทยาเขคโป่งสลอด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

             สำหรับการลงพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอดในครั้งนี้ เพื่อวางแผนการดำเนินงานให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดตามบริบทของพื้นที่ ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร การปรับภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการเป็นแหล่งท่องเที่ยว และการปลูกพืชเพื่อการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี