งานหอพักนักศึกษาจัดอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำปอเปี๊ยะสด

งานหอพักนักศึกษาจัดอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำปอเปี๊ยะสด

         วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาไฝ จัดอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำปอเปี๊ยะสด ให้แก่นักเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่พักอาศัยภายในหอพักของมหาวิทยาลัยจัดขึ้น โดยมีเชฟทศพร ลิ้มดำเนิน ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร โรงเรียนการอาหารนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการทำอาหารแก่นักเรียนที่เข้าร่วมอบรม

        โครงการอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาหอพักมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น มีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาหารและสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยนักเรียนที่เข้ารับการอบรม ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการประกอบอาหารและได้ลงมือปฏิบัติจริง

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี